روش ابیاری جدید - شبکه‌ما

هرسال 11 متر مکعب آب بیشتر از سفره های زیر زمینی کشور برداشت می شود و کشور ما در بحران آب قرار گرففه است .

روش ابیاری جدید

دسته بندی ها:
توضیحات:

هرسال 11 متر مکعب آب بیشتر از سفره های زیر زمینی کشور برداشت می شود و کشور ما در بحران آب قرار گرففه است .برای اجرای بهتر این موضوع ما نه تنها ترسی  نداریم و می خواهیم که واقعیت را مردم ما بدانند که چاره جویی بکنند

چند متر آن طرف تر باغداری را می بینیم که به چالش بی آبی پاسخی بی  هنگام داده است که در این ویدیو می بینید و این آب ها تسویه می شوند و بیرون می روند و این درخت سی ساله هست که تا به حال 8 تن برداشت داشته اند