تعمیرکار خنگول - شبکه‌ما

تعمیرکارها همیشه در مکانیکی خودشان یک چالی را دارند که در آن ماشین ها را می گذارند.

تعمیرکار خنگول

دسته بندی ها:
توضیحات:

تعمیرکارها همیشه در مکانیکی خودشان یک چالی را دارند که در آن ماشین ها را می گذارند. مکانیک ها در آن چال می روند که به خوبی بتوانند زیر ماشین را ببینند و تعمیر کنند

اما این بار ببینیم از این مکانیک و یا حالا شاگرد مکانیک که ماشین را هول می دهند که به بیرون هدایت کنند, سپس خودش یک دفعه در آن چال می افتد و باعث خنده ما می شود .ناگفته نماند این چال ها انقدر عمیق نیستند که اتفاق ناگواری برای فرد بیفتد ولی باز هم جالب هست