آب خوردن آقای همساده - شبکه‌ما

آقای همساده یکچیکه آب خنک می خواهد بخورد که به او می گویند که خنک باشه یا ولرم که می گویند خنک باشد و می...

آب خوردن آقای همساده

دسته بندی ها:
توضیحات:

آقای همساده یکچیکه آب خنک می خواهد بخورد که به او می گویند که خنک باشه یا ولرم که می گویند خنک باشد و می گویند که از یخچال بیارم یا از فریزر بیارم یخ داشته باشه که می گوید یخ داشته باشه بعد می گویند که یخ خورد داشته باشه یا یخ درسته که می گوید یخ درسته داشته باشه و سپس تیکه های یخ را سوال می کند و سپس می گوید که تو لیوانی که بلوریه و توش معلومه یا اینکه لیوانی که توش معلوم نیست و خلاصه هزاران سوال دیگر