حرف حق رو از بچه بشنو - شبکه‌ما

همیشه از قدیم هم گفتن که حرف حق رو باید از بچه بشنویم اما این بار خبرنگاری از بچه ای سوال می پرسد که ریاضی...

حرف حق رو از بچه بشنو

دسته بندی ها:
توضیحات:

همیشه از قدیم هم گفتن که حرف حق رو باید از بچه بشنویم اما این بار خبرنگاری از بچه ای سوال می پرسد که ریاضی و خوب است یا نه که او می گوید خوب است و سپس می گوید که خیاطی مادرت چطور است و او دباره می گوید که خوب است و خبر نگار این بار می گوید  که اگر خاله ات روزی دوتا پیراهن بدوزد و مادرت هم روزی دو تا پیراهن بدوزد و اگر این ها به خانه هم بروند در یک روز چند تا پیراهن با هم می دوزند که پسر می گوید انقدر حرف می زنند که هیچی نمی دوزند