فقط برای رسیدن به دختره - شبکه‌ما

در یک ادراکه که افراد زیادی بودند و همه مشغول کار خود بودند که از اون دور و یا از طرفی دختری که داشت میومد...

فقط برای رسیدن به دختره

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یک ادراکه که افراد زیادی بودند و همه مشغول کار خود بودند که از اون دور و یا از طرفی دختری که داشت میومد که خیلی هم زیبا و قد بلند بود با موهای بلندی که باد زیر انها میزد و موهاش باز میشد که توجه خیلی ها رو به خودش جذب می کرد که وقتی یکی از پسرها که داشت بلیط می گرفت و اون دختر زیبا را دید از خود بی خود شد با اینکه کیفش از دستش افتاد زمین ولی مثل عاشقی که اولین عشقش رو پیدا کرده باشه زود رفت که با دسته گلی بره با دختره اشنا بشه که یکی از پسرای دیگه اومد و اون پسره رو کتک زد و این م رفت دنبال دختر زیبا و همینجو که شهر به خاطر دختر اشوب شد.