طراحی نمکی - شبکه‌ما

در این ویدیو با نمک چهره هایی زیبا کشیده می شود که کل این کار روی یک میز سیاه و نمک که سفید است انجام...

طراحی نمکی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو با نمک چهره هایی زیبا کشیده می شود که کل این کار روی یک میز سیاه و نمک که سفید است انجام می گیرد که زیبایی کار بیشتر به چشم بیایید و در واقع بیشتر طرح مشخص شود با تمام ریزه کاری هایش که واقعا این کار را یک هنرمند این کاره با تمرین زیاد می تواند انجام دهد که چهره انیشتین را در آخر می بینیم که به این نو ع نقاشی طراحر چهره نمکی و یا طراحی چهره با نمک می گویند که واقعا زیباست