اموزش نشانه ها و کلمات فارسی به کودکان - شبکه‌ما

اول مثل اسب –الف مثل ابر –الف مثل اردک –الف مثل اسمان –الف مثل اهو و به همین ترتیب کلی مثال و حروف برای یاد...

اموزش نشانه ها و کلمات فارسی به کودکان

دسته بندی ها:
توضیحات:

اول مثل اسب –الف مثل ابر –الف مثل اردک –الف مثل اسمان –الف مثل اهو و به همین ترتیب کلی مثال و حروف برای یاد گیری وجود دارد.در این ویدیو برای این که کودک شما بهتر یاد بگیرید ابتدا از آن ها بخواهید که با اشتیاق این ویدیو رو چند بار ببینند و چون این ویدیو تصویری و رنگی هست قطعا دوست خواهند داشت.برای اینکه بهتر یاد بگیرند بهتر است که از آن ها بخواهید که چند مثال دیگر از هر حرف و حروف بیاورند که ببینید در چه چیزی ضعیف هستند