آب انبارهای کریم خانی - شبکه‌ما

اب انبار های کریم خانی شامل اب انبار های حافظیه و اب انبار های وکیل و دیوان خانه و هفت  تن هست که به دستور...

آب انبارهای کریم خانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اب انبار های کریم خانی شامل اب انبار های حافظیه و اب انبار های وکیل و دیوان خانه و هفت  تن هست که به دستور کریم خان زند برای تهیه آب اشامیدنی شهر در چند نقطه در شهر شیراز ساخته شد که به اب انبارهای کریم خانی مشهور است .اب انبارها بر گرفته از دوران صفویه هستند و بسیار بزرگ هستند و مخزن این اب انبارها بسیار وسیع بوده و باد گیرهای بلند این اب انبارها برای تهویه هوا تولید شده اند . کانال های آب رسانی آن ها نیز از سنگ و ساروج ساخته شده است