سلطان جاده های ایران! - شبکه‌ما

وانت هایی که با هزار امید و ارزو می رسند که هم به مقصد و هم به مقصود برسند.

سلطان جاده های ایران!

دسته بندی ها:
توضیحات:

وانت هایی که با هزار امید و ارزو می رسند که هم به مقصد و هم به مقصود برسند.این ابی های دوست داشتنی کاهی خیلی عزیز می شوند و آن ها می گویند که کار ما شبانه روزی است و وانت خود را مانند خانه می دانند.ان ها را تزئینات می کنند و متکا و تشک در ماشین همیشه دارند و شب ها در جاده در وانت می خوابند.خیلی ها بیمه امام رضا و بیمه حضرت عباس می نویسند و یک سری ها هم از   شعرهایی که دوست دارند استفاده می کنند و طرح می زنند که مردم   سرگرم شوند