عجب صدایی - شبکه‌ما

این پرنده که اسمش را نمی دانیم هزار مدل صدا از خودش در عرض دو دقیقه در می اورد.

عجب صدایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

این پرنده که اسمش را نمی دانیم هزار مدل صدا از خودش در عرض دو دقیقه در می اورد.گاهی بعضی از پرنده ها صدااهای خیلی خوب و ارامش بخشی دارند که همه دوست د ارند صدای آن ها را بشنوند.گاهی هم پرنده هایی هستند که انقدر بد صدا هستند هیچ موقع دوست نداریم صدایشان را بشنویم.ولی این پرنده صدای اتاری و خنده و خیلی از صداها را به تنهایی در می اورد که انگار شبیه صدای تیر اندازی یا چیزی شبیه آن است .دم خود را نیز تکان می دهد به ظاهر بازی می کند