اخراج مامورین پلیس - شبکه‌ما

نظارت دقیق نیروها و تضمین پلیس برای حفظ حقوق مردم .نتیجه این نظارت در سال 1392 اخراج 1000 مامور در نیروی انتظامی بوده است .

اخراج مامورین پلیس

دسته بندی ها:
توضیحات:

نظارت دقیق نیروها و تضمین پلیس برای حفظ حقوق مردم .نتیجه این نظارت در سال 1392 اخراج 1000 مامور در نیروی انتظامی بوده است .پایان سال 1382کمیسیون تخلفات انتظامی پلیس 4200 فقره با چند عدد بالا و پایین بوده که حدود 2000 نفر اراج شده اند و در سال 1392 نیز تعداد اخراجی به 1000 نفر رسیده چون 1200 تخلف صورت گرفته است و خوشبختانه تخلفات کم شده.مردم می تواننند حقوق از دست رفته خودشان را درخواست  کنند .اگز همین طور پیش برود و روز به روز تخلفات کمتر شوند خیلی امنیت بیشتر می شود