تزئین چغندر - شبکه‌ما

تزئین چغندر ها به شکل گل که در این جا می بینیم چگونه لبوهای قرمز و خوشرنگمان را به گل تبدیل کنیم .

تزئین چغندر

دسته بندی ها:
توضیحات:

تزئین چغندر ها به شکل گل که در این جا می بینیم چگونه لبوهای قرمز و خوشرنگمان را به گل تبدیل کنیم .می توانیم حتی به همین شکل هم آن ها را بپزیم و لبوهای گلی داشته باشیم.ابتدا باید لبوهای کوچک و حالت بیضی را از مغازه بخریم که کمی هم نرم باشد که بهتر است مانند فیلم اول آن ها را بپزیم و سپس حالت گل کنیم .ابتدا پوشت می گیریم و به قطعات مساوی تقسیم می کنیم و گرد گرد ممی بریم که خودش کوچ به بزرگ می شود و دونه دونه داخل خلال دندان فرو می کنیم