دعوای عجیب در اورژانس بیمارستان اردبیل - شبکه‌ما

دعوای شدید  و درگیری با نیروهای انتظامی در اورژانس بیمارستانی اردبییل .

دعوای عجیب در اورژانس بیمارستان اردبیل

دسته بندی ها:
توضیحات:

دعوای شدید  و درگیری با نیروهای انتظامی در اورژانس بیمارستانی اردبییل .