شبنم قلی خانی از ایران رفت - شبکه‌ما

شبنم قلی خانی می گوید: به مدت 3 سال هست که به دلیل شرایط کاری همسرم به استرالیا رفتم .

شبنم قلی خانی از ایران رفت

دسته بندی ها:
توضیحات:

شبنم قلی خانی می گوید: به مدت 3 سال هست که به دلیل شرایط کاری همسرم به استرالیا رفتم .در دو سال اول زبان خود را تقویت کرده است و در سال سوم نیز رشته کارگردانی را خوانده است .او می گوید سال دیگر به ایران بر می گردم و می مانم

او در ادامه می گوید ما به عنوان فردی که در چشم هستیم و مردم ما را می بینند یک تمرین خوبی است که مدتی دور باشد و ببیند که به همان خوبی که می تواند ستاره شود به همان راحتی هم از نظرها می تواند دور شود