آموزش پختن رلهای نان وپنیروسیب زمینی - شبکه‌ما

~~سه فنجان شیرراداخل قابلمه ای بریزیدومدام همبزنید تا جلوی ته گرفتن آن را بگیرید.

آموزش پختن رلهای نان وپنیروسیب زمینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

~~سه فنجان شیرراداخل قابلمه ای بریزیدومدام همبزنید تا جلوی ته گرفتن آن را بگیرید.درهمان حال چهار قاشق آبلیمورا بایک چهارم فنجان آب مخلوط کنیدوقتی شیرجوش آمدمخلوط آبلیمووآب رابه شیراضافه کنید.وبهم زدن ادامه بدهید.تازمانی که شماآب زلال رادرته قابلمه وپنیررادرروی آن ببینید.برای گرفتن پنیر چندبارمحتویات قابلمه راازپارچه عبوربدهیدحالا تمام گوشه های پارچه رابگیرید پنیررا درمرکزپارچه قراربدهیدحالا آبکشی رابیاورید وپارچه ای که پنیردرآن قرارداردرا روی آبکش بگذارید.
وبعد بشقابی راروی آبکش بگذارید وسپس چیزی باوزن سنگین رارئی بشقاب بگذارید.سپس نیم ساعت بگذارید تابماند وبعدازآن پنیرراداخل بشقاب قراردهیدوقاچ کنید.وآن را درون بشقاب مخصوص تهیه غذا بریزید وسپس پیازوگوجه قاچ شده رابیفزایید. دوقاشق خمیرترش پودرسیروپودرفلفل قرمزنمک وادویه هندی درصورت تمایل اضافه کنیدوبگذا رید دوسه ساعت دریخچال بماند.برای تهیه نان میتوانید خودتان درمنزل نان تهیه کنید یا میتوانیدازنانهای تست که قاچ شده وآماده هستنداسنفاده کنید اگرخواستیددرمنزل نان تهیه کنیدنانهای سایزبزرگ تهیه کنید تاراحت بتوانید آنرا دور رلتان بپیچید. سپس درماهیتابه کمی روغن میریزد ومخلوطی را که ازقبل آماده کرده بود داخل ماهیتابه میریزد.این مخلوط آب زیادی آزاد میکند پس برای جذب آّب اضافی مقداری پودرپوره سیب زمینی آماده به آن اضافه میکندکه این کاردلبخواه است.بعدتعدادی نان تست میاورد وخمیر نان را از کناره هایش جدا میکند وقسمت وسطی نان تست راباآب مرطوب میکند تا راحتتر شکل بگیرند حالا مقداری ازمخلوطی راکه آماده کرده بود روی نان میگذارد ونان رادورآن میپیچد ولبه هایش راهم میبندد وآنهارادرسینی میگذارد.میشوداین رلها رادرماهیتابه سرخ کردیادرفرپخت وبعداز پختن آنها راباسس گوجه فرنگی میخورند.چه آن رادرفربپزید وچه درماهیتابه سرخ کنید زودحاضرمیشود وبعدازپختن بهتراست روی کاغذتمیزگذاشته شود.