فرصت طلبی فروش بلیط - شبکه‌ما

  بلیط فروشی باز هم سوژه داربی شد .

فرصت طلبی فروش بلیط

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

بلیط فروشی باز هم سوژه داربی شد .سوژه ای که همیشه تا قبل از سوت آغاز این بازی یا دغدغه هواداراست و یا فرصت طلبی خیلی های دیگر .

بلیط فروشی ها که پیش از این از فروش های بلیط های 70 ام آن هم به صورت الکترونیکی صورت می گرفت بلیط فروشی عادی  را نیز ادامه دادند.

این در حالیست که در بازی های این قسمت به ندرت بلیط فروخته شد و مسئولین نیز قسط نداشتند بلیط بفروشند .طبق اخرین اعلام خیلی از بلیط ها نیز هنوز به فروش نرفته است