مدل مو فرانسوی - شبکه‌ما

  برای درست کردن این مدل باید موهای بلندی داشته باشیم و قسمت از آن ها را برای جلوی مو سوا می کنیم.

مدل مو فرانسوی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

برای درست کردن این مدل باید موهای بلندی داشته باشیم و قسمت از آن ها را برای جلوی مو سوا می کنیم.قسمت پشت جلوی مو را نیز کمی پوش می دهیم و صاف می کنیم و قسمت پف شده را تافت می زنیم و به پشت موها گیره می زنیم

قسمت راست موها را دو قسمت کرده و می بافیم و کم کم به این بافت ها از ریز گوش تا زیر گردن اضافه می کنیم.قسمت چپ موها را نیز مانند سمت راست می بافیم و این دو قسمت را به هم متصل می کنیم .