کاندیدای جایزه جلال ال احمد - شبکه‌ما

  نوشتی و خواندی و کتاب هایت با استقبال روبرو شد .

کاندیدای جایزه جلال ال احمد

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

نوشتی و خواندی و کتاب هایت با استقبال روبرو شد .ما خیلی معمولی تو را شناختیم همان طور که بودی با همان کتاب معروف و امضایی آشنا که حالا تصویر کتاب دوست داشتنی کودکی ماست

جلال ال احمد 48 ساله بود که از دنیا رفت ولی در همان دوران کتاب هایی نوشت که حالا دنیای ادبیات بدون اون قابل تصور نیست.

نون و قلم و خسی در میعاد و مدیر مدرسه و خیلی از کتاب های دیگر و حتی کتاب هایی که به تازگی در خانه های اقوام او پیدا شده واکنون جز میراث می باشند