سرکار گذاشتن گاوها با ماشین کنترلی - شبکه‌ما

  دیدید وقتی یک ماشین کنترلی داریم و یک بچه ای که چهار دست و پا راه می رود را مقابل هم می گذاریم بچه سریع...

سرکار گذاشتن گاوها با ماشین کنترلی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

دیدید وقتی یک ماشین کنترلی داریم و یک بچه ای که چهار دست و پا راه می رود را مقابل هم می گذاریم بچه سریع دنبال ماشین می رود و  ما هم اذیتش می کنیم و نمی گذاریم تا او بگیرتش.این بار هم با همین ماشین کنترلی گاور ها را سرکار گذاشتند.طوری که گاو ها دنبال ماشین کنترلی می کنند آن ها نه یکی دو تا گاو بلکه یک گله گاو همه با هم .

وقتی هم می دوند و به این ماشین می رسند نزدیکش نمی شوند و می ایستند و نگاهش می کنند