سرقت از بانک با تقلید صدا - شبکه‌ما

  مجرم سابقه داری که با تقلید صدا توانسته بود از حساب مشتریان خوش نام بانک ها سرقت کند به دام پلیس افتاد .

سرقت از بانک با تقلید صدا

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

مجرم سابقه داری که با تقلید صدا توانسته بود از حساب مشتریان خوش نام بانک ها سرقت کند به دام پلیس افتاد .این فرد با بانک ها تماس می گرفته و خودش را به نام یکی از مشتریان خوش نام و خوش حساب شعبه معرفی می کرده و بعد از احوالپرسی از کارمند بانک در خواست انتقال پول از حسابش به حساب دیگری را داشته است

کارمند بانک نیز به شبیه بودن صدای وی باورش می شود و بدون اینکه از او مدرکی بخواهد این کار را برایش انجام می داد