سارقان 16 ساله منازل - شبکه‌ما

در این جا جوان 16 ساله ای را می بینیم که بین 150 تا 200 خانه را تا به حال سرقت کرده است .

سارقان 16 ساله منازل

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این جا جوان 16 ساله ای را می بینیم که بین 150 تا 200 خانه را تا به حال سرقت کرده است . 4 نفری برای دزدی می رفتند و یکی از آن ها کشیش می داده و توسط تایلیور در ها را باز می کردند

پس از دو هفته کار پیچیده پلیسی و سر نخ هایی که از طریق سرقت منزل پیدا کردند توانسته بودند یک عده از سارقان منزل را که برای خود پلیس نیز تعجب اور بود که این افراد شانزده تا بیست سال را دستگیر کنند و چهارده نفر از این سارقان را دستگیر کرده اند