زیتون پرورده - شبکه‌ما

  ابتدا جعفری ها را از ساقه جدا می کنیم و می شوریم .

زیتون پرورده

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

ابتدا جعفری ها را از ساقه جدا می کنیم و می شوریم .سپس گردوها را در یک کیسه در بسته می ریزیم و می کوبیم تا خوب خرد و له شود.

زیتون ها را از هسته آن ها را جدا می کنیم و انار ها را نیز دون می کنیم.جعفری ها را خرد می کنیم و سیر ها را نیز خرد می کنیم و با گردو ها و زیتون و روغن زیتون و روغن جامد قاطی می کنیم و انارها را نیز به آن اضافه می کنیم و به هم می زنیم و صبر می کنیم تا خودش را بگیرد