اثر سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشورها - شبکه‌ما

  سقوط قیمت نفت آن هم به این سرعت اثرات ضد تورمی دارد چیزی که در ظاهر برای مردم عادی خوب است ولی اگر ادامه پیدا...

اثر سقوط قیمت نفت بر اقتصاد کشورها

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

سقوط قیمت نفت آن هم به این سرعت اثرات ضد تورمی دارد چیزی که در ظاهر برای مردم عادی خوب است ولی اگر ادامه پیدا کند ضنعت و بازرگانی را فلج خواهد کرد و در بدترین حالت به سقوط بازارهای سهام و رکود همه گیر منتهی خواهد شد

به گفته ناظران این بازار این سناریوی بعیدی است اما کاهش قیمت نقت و چش انداز ادامه آن باعث شد ارزش پول چین به کمترین در چند سال گذشته برسد

بزرگترین نگرانی فرانسه است که به نظر می رسد به سرعت به رکود می رسد