گفتگو در خانواده - شبکه‌ما

می گویند پسری به پدر خود مراجعه می کند و از او می پرسد چقدر به ازای هر اضافه کاری در شرکت به شما می...

گفتگو در خانواده

دسته بندی ها:
توضیحات:

می گویند پسری به پدر خود مراجعه می کند و از او می پرسد چقدر به ازای هر اضافه کاری در شرکت به شما می دهند . او می گوید 5 هزار تومان و پسر از او 3 هزار تومان می خواهد و او می گوید دیروز به تو 2 هزار تومان دادم که او می گوید می خواهم بذارم روی اون 2 هزار تومان تا 5 هزار تومان بشود تا شما یک ساعت اضافه کار نکنید و پیش من باشید

گوشی موبایلتان را خاموش کنید و به کسی جواب ندهید و گاهی فقط برای بچه ها و همسر عزیز خود باشید