خرج زندگی - شبکه‌ما

  گزارشی که مرکز امار به تازگی بررسی کرده می گوید طبق امار و هزینه های خانواده های سطح شهری در سال 92 خانه 1.

خرج زندگی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

گزارشی که مرکز امار به تازگی بررسی کرده می گوید طبق امار و هزینه های خانواده های سطح شهری در سال 92 خانه 1.3 ام خانه شهری ها کمتر از 75 متر می باشد.

سال 92 تعداد افرادی که خانه ملکی داشتند 4 درصد کمتر شده و اجاره نشین ها 4 درصد بیشتر شدند .سال 91 بیشتر افراد تحصیلاتشان در حد سوم راهنمایی بوده است ولی در سال 92 بیشتر دیپلم تا لیسانس شدند

از نظر مکانی تهران و قم به هم نزدیکند والی از نظر اقتصادی تهران بیشترین و قم کمترین هزینه خانوار ها را داشته است