آموزش پختن پلوسبزیجات توسط مانجولا - شبکه‌ما

~~مانجولا مقداری کره آبکرده یا کره یا روغن درقابلمه میریزد اگرازکره آبکرده استفاده شود بهتراست زیزا باعث خوشرنگ شدن سبزیجات میشود.

آموزش پختن پلوسبزیجات توسط مانجولا

دسته بندی ها:
توضیحات:

~~مانجولا مقداری کره آبکرده یا کره یا روغن درقابلمه میریزد اگرازکره آبکرده استفاده شود بهتراست زیزا باعث خوشرنگ شدن سبزیجات میشود. سپس نیم پیمانه برنج را بیست دقیقه درآب میگذاردتاخیس بخوردوسپس آب روی برنج را درظرف دیگری میریزدونگه میداردتابرای پختن برنج ازآن استفاده کند.سپس نصف قاشق غذاخوری دانه های زیره سبزوچنددانه میخک عطاری وچوب دارجین وبرگ بو درقابلمه میریزد.برگ بو باعث ایجاد بوی خوش میشود. سپس پیازرااضافه میکندوهم میزندتاشفاف شوند وقتی پیازها شفاف شدند یک چهارم پیمانه فلفل دلمه ای به رنگهای قرمزوسبزرااضافه میکند.وتفت میدهد.یک قاشق غذاخوری سیرکوبیده ویک قاشق غذاخوری خمیرزنجبیل وخمیرجیلی به مقداردلخواه رااضافه میکند.سپس یک چهارم فنجان هویج قاچ شده اضافه میکندسپس یک چهارم فنجان لوبیاسبزونخودسبزاضافه میکند وتفت میدهد.وروی قابلمه رادرب میگذارد وبازهم میزندسپس برنج رااضافه میکند وهنگام اضافه کردن برنج بادام هندی وکشمش را هم اضا فه میکندوبعد نمک میریزد.میتوان بادام هم دراین غذابه کاربردیابرای سبزیجات میشود گل کلم یا کلم هم اضافه کرد.حالا آب برنج راکه از قبل نگه داشته بود گرم میکند وداخل قابلمه میریزدچندپرزعفران اضافه میکند وبهم میزند.برای هرنصف پیمانه برنج یک ویک چهارم پیمانه آب لازم است اگر برنج قدیمی باشد آب بیشتری لازم استبرنج باسماتی عطر دارد..درب قابلمه رانیمه بازبگذاریداگربرنج ته نمیگیرد زیاد آنرا هم نزنید.اگرآبش تمام شدوبرنج هنوز پخته نشده آب اضافه کنیدبرای پخت برنج باسماتی شش تاهشت دقیقه لازم است.بعد ازپختن غذاوخاموش کردن گازدوباره  درب قابلمه رارویش میگذارد تابخارداخلش جمع بشود.این غذا همه نوع مخلفاتی داردوبعدازپخته شدن هم اگرخواسته باشید میتوانید ادویه اضافه کنید.