دکتر نوبخت راجع به حقوق کارمندان و وضعیت اقتصادی 93 میگوید - شبکه‌ما

دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره اقتصاد ایران در سال 93 نکات زیادی را میگوید که دیدن آن خالی از لطف نیست.

دکتر نوبخت راجع به حقوق کارمندان و وضعیت اقتصادی 93 میگوید

دسته بندی ها:
توضیحات:

دکتر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور درباره اقتصاد ایران در سال 93 نکات زیادی را میگوید که دیدن آن خالی از لطف نیست.