دیالوگ جنجالی سریال سرزمین کهن ساخته کمال تبریزی - شبکه‌ما

سلمان خان اینجا چه خبره؟ برو به اون ملکه زوار در رفته تون بگو بار عام بده. اردکانی میخواد ببینتش. اردکانی دیگه کیه؟ ههه هه.

دیالوگ جنجالی سریال سرزمین کهن ساخته کمال تبریزی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلمان خان اینجا چه خبره؟

برو به اون ملکه زوار در رفته تون بگو بار عام بده. اردکانی میخواد ببینتش.

اردکانی دیگه کیه؟

ههه هه. این اداهای نوکیسه رو برای من در نیار.

اقدس! بیا بیرون می خوام جواب اون آتیشی که برپا کردی رو بهت بدم.

این جا چال میدون نیستا...صداتو برا من بالا نبر.

مش باقر بدو برو بگو ناصر خان بیاد.

نیستش خونه؟

معلومه که نیست.

خیای خوب. پس به شوهرت بگو چون اقدس خونه نبود از فردا سر کلاس دماری از توله تو و اون دربیارم که صد تا بلایی که سر پسر من در آوردین از قبلش در بیاد. برو بگو.

آهای... پسره اردکانی جوال فروش؟ می بینم روغن رو آتیش شدی. حالا فهمیدی آدم چه ساده می تونه آینده پاره تن این و اونو به فوتی خرابش کنه؟ بعد هرجا رسید قپیشو بیاد؟

کفتار...