والیبال ایران-ایتالیا - شبکه‌ما

ایران برای دومین سال پیاپی توانست در لیگ جانی حضور داشته باشد در این گروهی که ایران حضور داشت تیم های ایتالیا برزیل ولهستان هم...

والیبال ایران-ایتالیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایران برای دومین سال پیاپی توانست در لیگ جانی حضور داشته باشد در این گروهی که ایران حضور داشت تیم های ایتالیا برزیل ولهستان هم حضور داشتند ایران در بازی اول این لیگ که در ایتالیا  با تیم ایتالیا بازی داش که هر دو بازری را با نتیجه 3-0 واگذار کرد وبا نتایج 25-23و25-22و25-19 ودر بازی دوم 25-22و25-18و27-25 نتایجی بود که به دست آمد ولی در بازی برگشت در ایرا این شیر مردان ایرانی بودند که توانستند بانتیجه 3-0در بازی اول 3-1 در بازی دوم ایتالیا را شکست بدهند نتنایج ست های این بازیها 25-28و25-20و25-15 ودر بازی دوم25-21و19-25و25-19و25-20 به عمل اومد