گزارشی از برداشت گل نرگس در بهبهان - خوزستان - شبکه‌ما

گزارش تصویری از بهبهان قطب کاشت گل نرگس در استان خوزستان و برداشت گل نرگس  را با هم میبینیم.

گزارشی از برداشت گل نرگس در بهبهان - خوزستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

گزارش تصویری از بهبهان قطب کاشت گل نرگس در استان خوزستان و برداشت گل نرگس  را با هم میبینیم.