نوجوان فلسطینی بر اثر گلوله سربازان اسرائیلی جان داد - شبکه‌ما

سربازان اسرائیلی ، نوجوان فلسطینی که به سمت آنها سنگ پرتاب کرده بود را به ضرب گلوله کشتند.

نوجوان فلسطینی بر اثر گلوله سربازان اسرائیلی جان داد

دسته بندی ها:
توضیحات:

سربازان اسرائیلی ، نوجوان فلسطینی که به سمت آنها سنگ پرتاب کرده بود را به ضرب گلوله کشتند.