اموزش غسل کردن در اسلام - شبکه‌ما

کسانی که مسلمان هستند و طرفدار دین اسلام که این دین را پذیرفتند و می خواهند مسلمان واقعی باشند حتما باید به احکام این دین...

اموزش غسل کردن در اسلام

دسته بندی ها:
توضیحات:

کسانی که مسلمان هستند و طرفدار دین اسلام که این دین را پذیرفتند و می خواهند مسلمان واقعی باشند حتما باید به احکام این دین مبین اسلام پیروی کنند و این احکام را به درستی انجام دهند که کسانی که وقتی در جایی هستند که در اونجا کثیف میشند باید خود را زود بشویند و حمام کنند ولی برای مسلمانی که می خواهد نماز بخواند و نماز او درست و مورد قبول خداوند باشد وقتی که در خواب خوابی را ببیند که جنابت شده باشد و یا لباس و یا تن و بدن او نجس شده باشد باید در اینجا غسل به جا بیاورد که غسل های ترتیبی و ارتماسی هستند ...