بلعیده شدن کانگورو توسط مار پیتون - شبکه‌ما

نگهبان پارک ملی نیتمیلوک استرالیا شاهد غذا خوردن یک مار پیتون زیتونی بود.

بلعیده شدن کانگورو توسط مار پیتون

دسته بندی ها:
توضیحات:

نگهبان پارک ملی نیتمیلوک استرالیا شاهد غذا خوردن یک مار پیتون زیتونی بود. این مار توانسته بود گانگورو والابی که به چابکی مشهور است را به دام بیندازد و از سر به طور کامل ببلعد. گفته میشود مار میتواند در طی یک هفته این غذا را هضم کند و تا یک ماه هم شکم خود را سیر نگه دارد.