مستند خوراکی های عجیب و غریب ویتنام - شبکه‌ما

در این ویدئوی مستند به ویتنام میرویم و از غذاهای خیابانی آنجا گزارشی را میبینیم. غذاهایی مثل مار، عقرب، گنجشک سرخ شده و ... 

مستند خوراکی های عجیب و غریب ویتنام

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئوی مستند به ویتنام میرویم و از غذاهای خیابانی آنجا گزارشی را میبینیم. غذاهایی مثل مار، عقرب، گنجشک سرخ شده و ...