زمین - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

زمین

در این ویدیو قدرت ماهوارهای جدید به نمایش گذاشته  میشود که  در قسمت اول نفشه کلی از از زمین را نشان میدهد که به صورت کاملا گرد بوده و با نزدیک شده به ان منطقه ای را کهبسیار جالب بوده رانشان میدهد و با نزدیک شدن به ان منطقه زوم صورت  میگرد و این نزدیک شدن همچنان ادامه دارد تا ان منطقه به صورت کاملا دقیق نمایش داده میشود این مناطقه انتخابی نیز خودش بسیار جالب بوده زیرابه حالت کاملا گرد بود ه و شبیه یک  زمین فوتبال بوده که  به صورت سیا و سفید به نمایش دااه یشود این ویدیو  قدرت ماهوارهای حدید را به رخ میکشدد و این نیز خود موجب پیشرفت ماه وار ها و نیز موجب پیشرفت علن شده و هر روز و هر روز این پیشرفت ادامه دارد که موجب ترقی عکس هی نقشه برداری شده است این عکس ها موجب  پیشرفت هرچه دبیشتر علم جغرافیا میشود و این علم جغرافیا خودش بسیار جذاب میباشد .