مشاهده شورشیان افغانی که خود را منفجر کردند - شبکه‌ما

در این کلیپ از هلیکپتر های آمریکایی که ناظر ماجرا هستند افراد شورشی را میبینیم که مشغول جابجایی بمب هستند که ناگهان خودشان منفجر میشوند.

مشاهده شورشیان افغانی که خود را منفجر کردند

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این کلیپ از هلیکپتر های آمریکایی که ناظر ماجرا هستند افراد شورشی را میبینیم که مشغول جابجایی بمب هستند که ناگهان خودشان منفجر میشوند.