کتک خوردن خبرنگاران صدا و سیما توسط مردم - شبکه‌ما

خبرنگاران صدا و سیما در حال گزارش گرفتن از ساخت و سازهای غیر مجاز بودن که کتک مفصلی از مردم حاضر در محل خوردند.

کتک خوردن خبرنگاران صدا و سیما توسط مردم

دسته بندی ها:
توضیحات:

خبرنگاران صدا و سیما در حال گزارش گرفتن از ساخت و سازهای غیر مجاز بودن که کتک مفصلی از مردم حاضر در محل خوردند.