خراب شدن جشن 40 میلاردی مافیای کوکائین - شبکه‌ما

بزرگترین باند مافیای کوکائین کشور دستگیر شد. این درحالی بود که به تازگی جشن 40 درآمد 40 میلیاردی خود را برپا کرده بودند.

خراب شدن جشن 40 میلاردی مافیای کوکائین

دسته بندی ها:
توضیحات:

بزرگترین باند مافیای کوکائین کشور دستگیر شد. این درحالی بود که به تازگی جشن 40 درآمد 40 میلیاردی خود را برپا کرده بودند.