مرگ از رگ گردن به ادم نزدیکتر است! - شبکه‌ما

مرگ واقعه انکار ناشدنی در زندگی تک تک ما ست حال چگونه زیستن و چگونه مردن دغدغه ما شئه است با اینکه همیشه فراموش می...

مرگ از رگ گردن به ادم نزدیکتر است!

دسته بندی ها:
توضیحات:

مرگ واقعه انکار ناشدنی در زندگی تک تک ما ست حال چگونه زیستن و چگونه مردن دغدغه ما شئه است با اینکه همیشه فراموش می کنیم که مرگ همسایه و از رگ گردن به ما نزدیک تر است .