اموزش ویولن بخش 1 - شبکه‌ما

یک  ویولن از قسمتهای مختلف تشکیل شده است و در سایزهای مختلف می باشد.

اموزش ویولن بخش 1

توضیحات:

یک  ویولن از قسمتهای مختلف تشکیل شده است و در سایزهای مختلف می باشد.قسمتهای هختلف ان شامل بخش حلزونی است و گوشی های ساز است و ترکیب ای زو شیطانک ساز میگوییم.