خونسردی راننده زن در هنگام چپ کردن ماشین - شبکه‌ما

صحنه تصادف و چپ کردن ماشین را از داخل و بیرون تماشا میکنیم و عکس العمل تماشایی در نهایت خونسردی یک راننده را با هم...

خونسردی راننده زن در هنگام چپ کردن ماشین

دسته بندی ها:
توضیحات:

صحنه تصادف و چپ کردن ماشین را از داخل و بیرون تماشا میکنیم و عکس العمل تماشایی در نهایت خونسردی یک راننده را با هم میبینیم.