هنگ کردن پاور پوینت در یک سخنرانی مهم - شبکه‌ما

وقتی جمعی از اساتید که در مورد مشکلات کشور جلسه ای گذاشتند و زمان سخنرانی یکی از استاتید به یکباره پاورپوینت هنگ کرد و لج...

هنگ کردن پاور پوینت در یک سخنرانی مهم

دسته بندی ها:
توضیحات:

وقتی جمعی از اساتید که در مورد مشکلات کشور جلسه ای گذاشتند و زمان سخنرانی یکی از استاتید به یکباره پاورپوینت هنگ کرد و لج کرد و خلاصه جلوی حل مشکلات کشور رو گرفت.