کنسرت راک در افغانستان - شبکه‌ما

در کشور تحت محاصره و جنگزده افغانستان کنسرت راک برگزار شده است که با استقبال جوانان کابل روبرو شده است .

کنسرت راک در افغانستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

در کشور تحت محاصره و جنگزده افغانستان کنسرت راک برگزار شده است که با استقبال جوانان کابل روبرو شده است .این کنسرت بدون سرو نوشیدنیهای الکلی و تحت نظارت نیروهای امنیتی برگزار شده است.