اموزش ویولن بخش2 - شبکه‌ما

بعد از شناختن قسمتهای مختلف ساز ویولن میرسیم به قسمت طرز گرفتن ساز ویولن  میرسیم که این خودش مهمترین بخش است که کمی زمان میبرد...

اموزش ویولن بخش2

توضیحات:

بعد از شناختن قسمتهای مختلف ساز ویولن میرسیم به قسمت طرز گرفتن ساز ویولن  میرسیم که این خودش مهمترین بخش است که کمی زمان میبرد که  به طرز استفاده ازآن عادت کنیم.