دکتر انوشه و راهکارهای عاشقی - شبکه‌ما

دکتر انوشه روانشناس و مطلع از آسیبهای اجتماعی در جلسات خود در مورد مشکلات مختلف روانی و اجتماعی صحبت می کند.

دکتر انوشه و راهکارهای عاشقی

دسته بندی ها:
توضیحات:

دکتر انوشه روانشناس و مطلع از آسیبهای اجتماعی در جلسات خود در مورد مشکلات مختلف روانی و اجتماعی صحبت می کند.