طنزفی البداهه(درآن واحد) - شبکه‌ما

طنزفی البداهه(دران واحد)درمسابقه 30 ثانیه خیلی جالب پیش میاد طوری که خود مجری (داریوش کاردان) به خنده درمی اید.

طنزفی البداهه(درآن واحد)

توضیحات:

طنزفی البداهه(دران واحد)درمسابقه 30 ثانیه خیلی جالب پیش میاد طوری که خود مجری (داریوش کاردان) به خنده درمی اید.