شیر و گرگی در منزل شخصی در تهران - شبکه‌ما

مردم و افراد جامعه که در شهر زندگی می کنند و جامعه ای که در شهر زندگی میکنند و جای تمدن و پیشرفت علمی و...

شیر و گرگی در منزل شخصی در تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

مردم و افراد جامعه که در شهر زندگی می کنند و جامعه ای که در شهر زندگی میکنند و جای تمدن و پیشرفت علمی و اموزشی های انسانی است و از طرفی که جای حیوانات وحشی در طبیعت و محیط وحشی باید باشه و حیوانات باید در محیط خودشان باشه تا زندگی خودشان را داشته باشند ولی شخصی که به خاطر خود و منافع شخصی خود چند تا از حیوانات وحشی که هم خیلی خطرناک هستند به خونه و منزل شخصی خودش اورده که با کم غذا دادن به این حیوانات مانند شیر و گرگ که الان شیر حالت نرمالی هم نداره