حرفی قابل تامل و خداپسند - شبکه‌ما

حرفی قابل تامل و تفکر میگه کسی که خدارونبینه چجورمیتونه بندشو ببینه این سخن رو من خیلی پسندیدم بیان کننده دخترخدابیامرزویگن ,بانوزاکلین هست

حرفی قابل تامل و خداپسند

توضیحات:

حرفی قابل تامل و تفکر میگه کسی که خدارونبینه چجورمیتونه بندشو ببینه این سخن رو من خیلی پسندیدم بیان کننده دخترخدابیامرزویگن ,بانوزاکلین هست