آموزش خانه داری این قسمت : درست کردن افشانه کریستالی - شبکه‌ما

برای درست کردن افشانه ها از سیم نازک استفاده می شود افشانه ها انواع مختلفی دارد افشانه منظم، نا منظم ،گشنیزی،مکعبی ابشاری و چهارتایی است...

آموزش خانه داری این قسمت : درست کردن افشانه کریستالی

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای درست کردن افشانه ها از سیم نازک استفاده می شود افشانه ها انواع مختلفی دارد افشانه منظم، نا منظم ،گشنیزی،مکعبی ابشاری و چهارتایی است . ابتدا از افشانه های منظم شروع می کینیم وسط سیم را پیدا می کینیم و یک مهره در ان میاندازیم و سیم را محک می پیچانیم و دوباره کیم کوتاهتر یک مهره دیگر در ان می اندازیم . رنگ افشانه ها را هم رنگ گلها انتخاب می کینیم . این افشانه ها افشانه منظم است . برای درست کردن افشانه گشنیزی به سیم بیشتری نیاز داریم سه مهخره را باهم می گیریم و وسط سیم را پیدا می کنیم و سیم را می پیچانیم این طرح شبیه گشنیز است مطابق ویدئو این کار را انجام می دهیم