آموزش خانه داری این قسمت : ساخت گل مینیاتوری - شبکه‌ما

برای درست کردن این گل از سیم زخیم استفاده می کینیم سیم شماره 5 و 12 سانت سیم را برش می زنیم و یک کاسبرگ...

آموزش خانه داری این قسمت : ساخت گل مینیاتوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای درست کردن این گل از سیم زخیم استفاده می کینیم سیم شماره 5 و 12 سانت سیم را برش می زنیم و یک کاسبرگ انتخاب می کینیم و سیم را از وسط رد می کنیم و سیم را می پیچانیم و بعد روی هر برگ ان چسب داغ می ریزیم و بعد روی هر برگ گلبرپ چیبسی می گذاریم و هم پوشلنی می کنیم و در اخر مرکز ان چسب میریزیم و بعد ردیف دوم را هم مطابق فیلم انجام می دهیم برای گذاشتن برگ ابتدا 8 سانت سیم زابرش می زینیم از سوراخ برگ عبور مدهیم و کامل فشار مدهیم و گره می زنیم و بعد یک ساقه طلایی برمیداریم و نوار گاترین می پیچیم و مانند فیلم تزیین می کنیم